Початок

Од 4. децембра Рутенпрес можеце читац на новим сайту „Руского слова” - www.ruskeslovo.com

 

Нєшка о розвою туризму у Руским Керестуре

штварток, 04. децембер 2014. автор:
РУСКИ КЕРЕСТУР - У просторийох Месней заєднїци нєшка у Руским Керестуре будзе перша єднодньова роботня з тему "Розвой туризму у Руским Керестуре", як часц проєкту "Валал з погляднїци - зоз слику до туризму". Роботню орґанизує консултатнтска фирма "Футуризем" д.о.о. з…
НОВИ САД - На соботу, 6. децембра, будзе отримана друга порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у новим зволаню. Схадзка будзе отримана у Новим Садзе, у просторийох Заводу за културу вийводянских Руснацох на 14 г., а на дньовим шоре прилапйованє…
НОВИ САД - Тогорочни Дванасти Руски фестивал малих сценских формох "Дюра Папгаргаї" почина на ютре, 5. децембра, а тирва по нєдзелю, 7. децембра. Фестивал и того року будзе у Ґимназиї "Лаза Костич" у Новим Садзе (улїца Лази Лазаревича ч. 1),…

Нєшка означованє 70-рочнїци ошлєбодзеня

штварток, 04. децембер 2014. автор:
БИКИЧ/БЕРКАСОВО - У Бикичу нєшка будзе означена 70-рочнїца ошлєбодзеня валалу у Другей шветовей войни, а означованє почнє у церкви зоз Службу Божу на 9 годзин, после чого, на 10 г., представителє Месней заєднїци и Здруженя борцох положа венци на памятнїк…

У новим чишлє ”Руского слова”

штварток, 04. децембер 2014. автор:
НОВИ САД - У штерацец дзевятим тогорочним чишлє новинох "Руске слово" у рубрики "Тижньовнїк" обсяжнєйши звит о подписаним Спорозуменю о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Пряшовским самоуправним крайом у Словацкей, док "Нашо места" пишу о проблемох у здравстве у…
НОВИ САД - Перша часци нєшкайшей емисиї "Добри вечар, Войводино" резервована за наших наймладших и їх "Дзецински швет", а после того, през розгварку з Миломиром Шайтошом, будзе наявени Руски фестивал малих сценских формох "Дюра Папгаргаї" у Новим Садзе. У трецей…

Пензиї по новим обрахунку

штварток, 04. децембер 2014. автор:
БЕОҐРАД - У тим мешацу будзе перше виплацованє зменшаних пензийох и як скорей наявене, шицки котрим пензия до 25 000 динари, нє почувствую зменшанє. Пензионером котри доставаю вецей як 25 000 динари, пензия будзе зменшана. За рахованє за кельо будзе…

”Стандард” ма цистерни за воду

штварток, 04. децембер 2014. автор:
ВЕРБАС - Явне комуналне подприємство (ЯКП) "Стандард" з Вербасу набавело два цистерни, три пумпи за студнї и седем пумпи за фекални станїци. Вредносц инвестициї 3 милиони 300 000 динари, а нова опрема виплацена су з власних средствох ЯКП. Як гварел…
ШИД - З нагоди законченя роботох на адаптациї Дзецинского диспанзеру, Дом здравя у Шидзе вчера нащивела старша референтка у Политично-економским оддзелєню Амбасади Польскей у Беоґрадзе Андриана Витезович. Спомнута амбасада влонї финансовала пременку дзверох, а того року пременку 15 з 27…

Директне число Наглей помоц у Жаблю

штварток, 04. децембер 2014. автор:
ЖАБЕЛЬ - Служба наглей медицинскей помоци Дому здравя Жабель однєдавна достала свойо окремне телефонске число, на хторе их мож директно достац, а нє як дотераз - прейґ централи у Доме здравя. Нове число Служби наглей медицинскей помоци у Жаблю 021/831-124.

Просвита предлужує штрайк

штварток, 04. децембер 2014. автор:
БЕОҐРАД - Репрезентативни синдикати образованя предлужую штрайк зоз скрацованьом годзинох у основних и штреднїх школох на 30 минути, а источашнє прегваряю з представителями Влади, гварел вчера предсидатель Синдикатох роботнїкох у просвити Слободан Брайкович. Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Срдян…
РУСКИ КЕРЕСТУР - Школяром седмей и осмей класи ОШ "Петро Кузмяк" вчера отримани преподаваня о хоротох зависносци, як парняцка едукация хтору Школа витворела у сотруднїцтве з "Червеним крижом" Општини Кула. Едукацию отримали штредньошколки керестурскей Школи Марина Радоєвич, котра и волонтерка…
СЕРБИЯ - Пошта Сербиї орґанизує наградни конкурс "Пиш Дїдови Мразови" за дзеци до дзешец роки з цалей жеми, а писма мож посилац до пондзелку, 8. децембра. Дзеци можу послац свойо писньочки, приповедки, интересантни дожица, рисунки, жаданя и подобне, поєдинєчно, лєбо…

Нєшка Воведениє

штварток, 04. децембер 2014. автор:
АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ - У парохийох нашого Апостолского еґзархату хтори ше притримую юлиянского календару нєшка швето Воведениє Пресвятей Богородици. Швето означує подїю зоз живота Богородици, кед по жидовских обичайох як дзивчатко була уведзена до храму на служенє Богу. У наших церквох…

У Керестуре пред Миколайом

штварток, 04. децембер 2014. автор:
РУСКИ КЕРЕСТУР - У керестурскей парохиї ше пририхтую за означованє святого чийо мено ноши Катедрална церква - св. оца Миколая, мирликийского владики и чудотворца. По прикладзе св. Миколая, котри покрадзме ношел дарунки тим цо им було потребне, и у нашим…
ДЮРДЬОВ - Заинтересовани ше ище нєшка можу приявиц за участвованє на остатнїм турнире у рамикох тогорочних 23. Спортких бавискох (СБ) "Яша Баков", за змаганє у столним тенису. Турнир у столним тенису будзе на нєдзелю, 7. децембра у Дюрдьове, у спортскей…
РУТЕНПРЕС - З нагоди 90-рочнїци виходзеня першого числа "Руских новинох" 1924. року, хтору означуєме и як рочнїцу друкованого слова при Руснацох, на ютре, 4. децембра почнє робиц нова верзия сайту Новинско-видавательней установи "Руске слово", дзе будзе и дотерашнї сайт Рутенпресу.…
НОВИ САД - У рамикох Културней манифестациї "Днї Миколи М. Кочиша" вчера у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана Наукова конференция з двома часцами - перша була о творчосци Ирини Гарди Ковачевич у обласци руского язика, литератури и култури, а…
ВЕРБАС - У просторийох КПД "Карпати" у Вербаше вчера отримана осма схадзка Орґанизацийного одбору за Централну преславу Националного швета Руснацох, нa хторей дати информациї о цеку пририхтованьох за часци за хтори члени Одбору поєдинєчно задлужени. Одбор розправял о 12 точкох…
БЕОҐРАД - Центер за виглєдованє миґрацийох, односно його проєкт Minority News ("Меншински висти"), у сотруднїцтве з Мисию ОЕБС у Сербиї, на ютре, 4. децембра, у Беоґрадзе орґанизує Округли стол з тему "Виберанки за национални совити националних меншинох 2014 - искуства…

Интердисциплинарна годзина о рециклажи

стреда, 03. децембер 2014. автор:
РУСКИ КЕРЕСТУР - У керестурскей Школи "Петро Кузмяк" прешлого тижня отримана интердисциплинарна годзина пошвецена рециклажи пластичних фляшкох, а витворена є през парняцке ученє. О тей теми з вецей углох - од математичного по саме поняце рециклованя, та през практичну роботню…

Одлука о предлужованю штрайку

стреда, 03. децембер 2014. автор:
ЗОМБОР - Штрайкацки одбор шицких штирох синдикатох у просвити нєшка оценї чи тото цо дотераз зробене достаточне, и цо далєй - потвердзене у сообщеню Нєзависного синдикату просвитних роботнїкох Войводини, хторе подписал ґенерални секретар синдикату Здравко Хаджи Ковач. - Нєзависни синдикат…
ДЮРДЬОВ - На соботу, 6. децембра, у Дюрдьове будзе отримани Штварти Литратурни вечар младих. Участвую нашо млади поетове и писателє, авторе филмох, подобово уметнїки и музичаре з Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Зомбора, Кули, Вербасу, Дюрдьова и других местох, та…
НОВИ САД - Медзи наградзенима найлєпшима студентами Филозофского факултету у Новим Садзе у 2014. року и Ана Римар з Петроварадину, котра того року закончела Одсек за русинистику з штредню оцену 9,57, а тераз є на мастер студийох на истим напряме.…

Нєшка пияти Науково-фахови сход

вовторок, 02. децембер 2014. автор:
НОВИ САД - Нєшка будзе отримани Пияти Науково-фахови сход з тему "Руски язик и литература после Миколи М. Кочиша", хтори орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу у рамикох 24. "Дньох Миколи М. Кочиша". Перша часц сходу пошвецена творчосци…

Вчера почали 24. ”Днї Миколи М. Кочиша”

вовторок, 02. децембер 2014. автор:
НОВИ САД - Манифестация "Днї Миколи М. Кочиша", 24. по шоре, у орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу почала вчера з кладзеньом квеца на гроби Миколи М. Кочиша, Меланиї Павлович, о. Максимилияна Буили и Якима Олеяра на городским…
НОВИ САД - На соботу, 6. децембра, будзе отримана друга порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у новим зволаню. Схадзка будзе отримана у Новим Садзе, у просторийох Заводу за културу вийводянских Руснацох на 14 г., а на дньовим шоре прилапйованє…
НОВИ САД - У Новим Садзе на пияток, 5. децембра, почина тогорочни Дванасти Руски фестивал малих сценских формох "Дюра Папгаргаї", а тирва три днї, по нєдзелю, 7. децембра. На Фестивалє буду виведзени 6 представи, дзе єдна монодрама и єдна стенд-ап…

Руснаци з Осиєку орґанизую ”Дравски габи”

вовторок, 02. децембер 2014. автор:
ОСИЄК (ГОРВАТСКА) - КУД Руснацох Осиєк на соботу, 6. децембра, орґанизує стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох у Републики Горватскей (РГ) "Дравски габи". На ювилейних, Дзешатих "Дравских габох" наступя члени руских дружтвох з Вуковару, Петровцох, Миклошевцох, Винковцох, Риєки и Осиєку,…

Означени 60 роки Филозофского факултету

вовторок, 02. децембер 2014. автор:
НОВИ САД - Новосадски Филозофски факултет вчера зоз Шветочну академию почал означовац 60-рочнїцу снованя, а преслава ювилею тей високообразовней установи будзе предлуужена и през тидзень з двома велькима медзинароднима науковима сходами и пригоднима манифестациями. Деканка Филозофского факултету у Новим Садзе…

 

Адреса:
Булевар ошлєбодзеня 81/VII 21000 Нови Сад

E-mail адреса:
РУСКЕ СЛОВО This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
е-Руске This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ruskeslovo.com

 

Телефони:
директор:
+381(21)6613-697

редакция:
одвичательни редактор:
+381(21)6624-708

редакцийни деск:
+381(21)6623-076

предплатна и огласна служба:
+381(21)6621-433
телефакс: +381(21)528-083

 

О Рутенпресу

РУТЕНПРЕС перша новинска аґенция по руски, основана пре пласованє информацийох медийом хтори робя на руским язику на териториї Србиї и у реґионє юговосточней и штреднєй Европи.
Аґенция урядово почала робиц 15. мая 2006. року, з потримовку Министерства за културу и медиї Републики Сербиї. Ношитель проєкту РУТЕНПРЕС була Новинско- видавательна установа „Руске слово" Нови Сад, а його идейни творци Владимир Паланчанин и Єлена Перкович, хтора по 3. април 2010. року була и перши главни редактор Рутенпресу.
Самим концом 2009. року, Аґенция Рутенпрес урядово реґистрована як порядна дїялносц НВУ „Руске слово" Нови Сад, за тераз як перша и єдина така новинска аґенция на меншинских язикох у Войводини и Сербиї.
Координатор Аґенциї директорка „Руского слова" Матрица Тамаш, а други и терашнї главни редактор Рутенпресу од 3. априла 2010. року Михайло Зазуляк (зам).
Редакция:
Стаємни дописователє: Мария Афич (маф) - Р. Керестур, Кула;Танита Ходак (тах) - Коцур; Владимир Дїтко (влдї) - Шид и други места у Сриме; Ана Папуґа Маркович (апм) - Вербас; Иван Сабадош (саб) - Нови Сад; Мая Зазуляк (маз); Сенка Надь (сен); Иван Гарди (гар) - Суботица; Сандра Барань (бас) - Дюрдьов, Жабель; Ксения Бенчик (себ) - Нове Орахово, Бачка Тополя; Ксения Лїкар (клї), Дюра Лїкар (дюлї), Агентка Балатинац (аба) - Горватска; Михаил Рамач (рам) - Дюрдьов, Жабель; Златко Колєсар (злк) - Коцур; Ана Римар (ари), Александра Живкович (ажи); Ася Папуґа (апа); Моника Абодї Митрович (мам) - Сримска Митровица.
Дописователє-сотруднїки: Микола М. Цап (ммц), Дюра Винаї (дюв); Мелания Римар (рим); Мирко Горняк Кухар (мгк); Ясмина Дюранїн (ядю); Олена Планчак Сакач (опс) Блаженка Хома Цветкович (бхц); Руска редакция РТВ Войводини (ртв) и дзепоєдни други члени Редакциї НВУ „Руске слово".

веб-администраторе Вероника Вуячич и Сенка Надь.

е-aдреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел: (025) 703-311 (Дописовательство „Руского слова" Р. Керестур), 069 673321 (Зазуляк)